100% אחריות להתאמה
100% אחריות
להתאמה
 
facebook google zap
לקוחות
ממליצים
 
קביעת בדיקת ראיה
קביעת
בדיקת ראיה
 
משקפיים תוך שעה
משקפיים
תוך שעה
 
  מחפש...
לחיפוש שביצעתם אין תוצאות
לא מצאתם את מה שחיפשתם? לא נורא!
הזינו את פרטיכם ואנו נחזור אליכם עם כל התשובות.
נא למלא דגם או ביטוי
איך הייתם רוצים לקבל את התשובה?
או

תקנון האתר

 

1.      כללי

 
א.      optistore.net הוא אתר אינטרנט ומועדון לקוחות המוכר מוצרי אופטיקה מקוריים דרך אתר האינטרנט של החברה וכן באמצעות אימיילים הנשלחים ללקוחות שנרשמו לאתר (להלן: "האתר"). המכירה נעשית הן באמצעות מכירה באתר והן במכירה טלפונית.
ב.      האתר מציע למכירה מוצרי אופטיקה מקוריים אך אינו ממליץ על מוצר מסויים או מבצע התאמה אופטית-קלינית של מוצר ללקוח. מוסכם וידוע ללקוח כי התאמה מסוג זה יכולה להתבצע רק לאחר בדיקה מקצועית על-ידי אופטומטריסט או רופא עיניים וכי הזמנה באתר של משקפי ראיה ו/או עדשות מגע תבוצע אך ורק על-פי מרשם עדכני כאמור והינה באחריותו הבלעדית של הרוכש. כמו-כן מצהיר הלקוח כי סוג העדשות הנרכש באתר מוכר לו וכי השתמש בהן בעבר.
ג.       בכל מקרה של תחושה לא נעימה בעיניים, צריבות, גירויים, סחרחורות וכד' כתוצאה ממוצר כלשהו (משקפיים או עדשות מגע) – על הלקוח להפסיק את השימוש מייד ולהיוועץ ברופא עיניים ו/או אופטומטריסט. הלקוח מתחייב להשתמש במוצר בהתאם להנחיות היצרן והאופטומטריסט אצלו בוצעה ההתאמה.
ד.      עדשות מגע הינן מוצר רפואי ולכן יש להשתמש בהם בהתאם להוראות היצרן כפי שמופיעות בעלון הנמצא בתוך אריזת המוצר וכן בהתאם להנחיות רופא העיניים ו/או האופטומטריסט שאצלו נבדקתם ואשר רשם לכם את המרשם לעדשות.
ה.      האתר אינו אחראי לנזק שיגרם לצרכן או למוצר עקב שימוש לא נכון במוצר.
ו.        בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
ז.       שימוש באתר, הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע"י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או להצטרף למועדון הלקוחות.
ח.      הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח (להלן "לקוח") באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר.
 

2.      כשרות לשימוש באתר

 
א.      לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1.      הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.

2.      הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

3.      הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4.      הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 
ב.      מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:

1.      הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

2.      הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;

3.      הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

4.      הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהספקים ו/או מי מצד ג' כלשהו.

 

3.      מוצרים וצילומים המופיעים באתר

 
א.      האתר שומר על זכותו לשנות תקנון זה מזמן לזמן, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
ב.      הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
ג.       האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי תקנון זה.
ד.      המוצרים הינם מוצרים חדשים באריזה מקורית, אלא אם כן צויין אחרת.
ה.      תנאי מוקדם לבצוע פעולת הרכישה היא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי האתר ו/או הספק.
ו.        היה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד בצוע הרכישה, על אף הופעתו באתר לא יהיה האתר מחויב במכירתו ו/או אספקתו, ולקונה לא תהיה כל טענה או תביעה בעניין זה בכפוף לכך שהאתר יודיע לרוכש על היעדר המוצר מן המלאי.
ז.       בכל מקרה של חוסר במלאי או הזמנת חו"ל יעודכן הקונה בכך ע"י נציג האתר.
ח.      הצילומים באתר הינם להמחשה בלבד.
ט.      תמונות המוצרים באתר לרוב תואמות את המוצר המקורי, אבל יתכנו שינויים בחלק מהמוצרים.
י.        יתכנו לעתים הבדלים בין הגוונים/תיאור הצבע המופיעים בדף המוצר, לבין הגוונים/תיאור הצבע האמיתי של המוצר שיסופק בפועל. במקרה של סתירה או אי התאמה, קוד הצבע של המוצר גובר על תיאור הצבע או התמונה.
 

4.      הליך הרכישה


א.      במקרה בו בחר הלקוח שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, יש להתקשר למספר הטלפון המצויין באתר ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי וכל פרט מזהה אחר שיידרש. נציג האתר יאשר את הימצאותו של הפריט במלאי ואפשרות הלקוח להזמינו. הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה והלקוח בחר באפשרות לפיה נציג האתר יצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של האתר  בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.
ב.      לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.
ג.       מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסע' ב' ו/או ג', יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן "הזמנה"). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח. חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.
ד.      למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
ה.      אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. ייתכן והלקוח יידרש להזדהות באמצעות תעודת זהות ישראלית ולחתום בעת האספקה. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.
ו.        במידה ויחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, מחירו או בכל פרט אחר, האתר רשאי לבטל את ההזמנה והלקוח לא יחויב בכל תשלום בגין העסקה שבוטלה.
ז.       במידה ובעת ביצוע ההזמנה ימסרו פרטי זיהוי שגויים, ולא יהיה בידי האתר להבטיח שהמוצרים יסופקו לקונה ו\או במקרה שהמוצרים יחזרו לאתר, עקב פרטים מוטעים שנמסרו, הלקוח יחויב בתשלום בגין דמי ביטול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
ח.      למען הסר ספק, היה והקונה הזמין מוצר באתר, אך טעה בדגם ו/או בנתוני המוצר שהוזמן וכתוצאה מכך נדרשת החלפת המוצר, יהיה רשאי האתר לדרוש דמי טיפול עבור החלפת המוצר שבהזמנה ועלות המשלוח תחול על חשבון המזמין.
ט.      הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
י.        במידה וההזמנה לא אושרה ע"י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.
יא.    תוקף העסקה בין האתר לקונה יתקיים רק לאחר אישור חברות האשראי.
יב.    שיטות התשלום הינם כרטיסי אשראי, העברה בנקאית או מזומן, או כל אמצעי תשלום אחר שיוחלט ע"י האתר.
יג.     מחירי המוצרים ו/או השרותים באתר כוללים מע"מ כחוק.
יד.    ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיף 6 להלן
 

5.      אספקה והובלת מוצרים

 
א.      האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.
ב.      דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
ג.       זמני המשלוח המופיעים באתר מתייחסים לאפשרות משלוח עם שליח עד הבית, כאשר המשלוח יעשה באמצעות דואר רשום, האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה שיגרם ע"י דואר ישראל ושאינו בשליטתו של האתר.
ד.      האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, השבתות, תקלות במערכת המחשוב ו/או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכו'), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום מועדי האספקה וכיוצ"ב. במקרים אלה רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיוב הקונה.
ה.      באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית האתר יהיה רשאי להעמיד את המוצרים ללקוח במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמו מראש.
ו.        התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצ"ב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצ"ב, ותתקבל הודעה על כך ללקוח.
ז.       אספקת המוצרים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. זמני אספקת המוצרים המצויינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג(. יודגש, כי האתר אינו מתחייב לאספקת המוצרים על פי מועדי האספקה לרוכשים המתגוררים בישובים אשר קיימת בעיית גישה אליהם מטעמים ביטחוניים ו\או מטעמים אחרים. לרוכשים אלה תעמוד אפשרות לאסוף את המוצרים ממקום מרכזי שיתואם עמם מראש.
ח.      אספקת המוצרים תבוצע על ידי האתר ו/או על ידי מי שהוסמך על ידו. 
ט.      לאתר שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותו להוביל את המוצר לאזור מסוים ובמקרה זה לא יחויב הקונה בדמי משלוח, המוצר יימסר לידו במקום ניהול עסקיו של האתר או בצורה שמקובלת על הצדדים.
י.        במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל האתר יהיה רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה, משלוח עם שליח לאילת יחויב בתוספת תשלום.
יא.    בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
יב.    בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו.
 

6.      ביטול הזמנה, החזרה והחלפת מוצרים

 
א.      לקוח רשאי לבטל כל הזמנה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). חריג לכך הם המוצרים להם ניתנת אחריות רחבה יותר - "אחריות להתאמה" - המעניקה זמן ביטול ארוך יותר והחזר כספי מלא (ללא דמי ביטול, למעט דמי שילוח אם היו). במקרה זה לא יהיו תקפים סעיפים ב', ד', י"א.
ב.      ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;
ג.       ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר.
ד.      בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחוייב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, בתוספת דמי המשלוח ללקוח.
ה.      ביטול ההזמנה ע"י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
ו.        באחריות הקונה לדאוג כי הפריט יגיע חזרה למקום פעולתו של האתר שלם ותקין, באריזתו המקורית וארוז כך שתמנע פגיעה במוצר.
ז.       המוצר ישלח באופן אותו יגדיר האתר.
ח.      הלקוח יהיה אחראי לכל נזק שייגרם למוצר עקב אריזה רשלנית וכן לכל נזק שייגרם למוצר כאשר המוצר יהיה בחזקתו.
ט.      במידה ויוחזר מוצר פגום, יקבל הלקוח הודעה משירות הלקוחות של האתר והמוצר יוחזר ללקוח מבלי שתהיה לו אפשרות להחזירו.
י.        הלקוח יקבל את ההחזר הכספי בגין רכישת המוצר בכפוף לנוהלי חברת האשראי באמצעותה רכש את המוצר, הסכום ששולם יוחזר באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש ברכישה ובאותו אופן (תשלומים). בכל מקרה יעודכן הזיכוי בחודש העוקב לתאריך קבלת המוצר במשרדי הנהלת האתר.
יא.    לא ניתן להחזיר או להחליף מוצר שהוזמן עבור הלקוח מחו"ל, אלא באישור מראש של האתר.
יב.    האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה).
יג.     האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה

1.      אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי;

2.      במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו.

3.      כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.

4.      אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/מדויקים של מבצע ההזמנה.

יד.    ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.
טו.    במידה והתגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
טז.   יחד עם זאת ובהתאם לשיקול דעתו של האתר בלבד, ברכישת עדשות מגע במקרה של שינוי הפרמטרים של הראיה ובמסגרת תקופת השימוש המיועדת לכמות שנרכשה,תתאפשר החלפת אריזות שלמות ותקינות לאותו מוצר עם פרמטרים שונים או למוצר אחר;כל זאת במידה והמוצר נשמר אצל הלקוח לפי התנאים של יצרן העדשות, אריזת המוצר לא נפתחה ולא נגרם לה כל נזק, לא נעשה שימוש במוצר, תאריך תפוגת המוצר הינו לפחות שנה מיום ההחלפה.
יז.     החלפת מוצר תתבצע עד שנה מיום רכישתו.
יח.    מתוך הנחת יסוד שברשות הקונה מרשם עדכני לעדשות מגע והינו מנוסה בהרכבת עדשות 
מגע מהסוג שנרכש, לא יתקבלו חזרה או יוחלפו עדשות מגע עקב אי התאמה או אי שביעות רצון כלשהי.
יט.    במקרים של הזמנת עדשות מגע מחו"ל באופן ספציפי עבור הלקוח, לא תתאפשר החלפת העדשות.
כ.      ביטול רכישת GIFTCARD יכול להתבצע עד שנה מיום רכישתו. בביטול יוענק החזר כספי מלא.
 

7.      שירות לקוחות

 
א.      לשאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים בו ניתן לפנות לשירות הלקוחות באמצעות הדואר האלקטרוני או הטלפון המופיעים באתר. האתר יעשה את מרב המאמצים לתת מענה ולהתייחס לכל פנייה.
ב.      לאתר מרכז תצוגה ושירות פיזי הממוקם בתל-אביב, ברח' דיזנגוף 281 (בסמוך לנמל תל-אביב), הלקוח מוזמן להיעזר באנשי המקצוע הנמצאים במקום, ולקבל מענה לכל בעיה או שאלה.
 

8.      פרטיות וסודיות מידע

 
א.      האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.
ב.      באתר ישנה קטגוריה המיועדת להעלאת תמונות ע"י הגולשים, לקוח/גולש המעלה תמונה לאתר נותן את הסכמתו המפורשת לאתר לעשות שימוש מסחרי ולפרסמה באמצעים השונים.
ג.       לקוח/גולש לא יעלה לאתר תמונה שאינה שלו ו/או שלא נתנה הסכמתו של אותו אדם לכך, כל העושה זאת אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לאותו אדם ויישא בנזיקין אשר יגרמו לאותו אדם, לרבות פיצוי כספי או כל פיצוי אחר ע"פ חוק.
ד.      האתר אינו מתחייב לעלות לאתר כל תמונה ושמורה לו הזכות לסרב להעלאת תמונת גולש ע"פ שיקול דעתו של האתר בלבד.
ה.      האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
ו.        באתר ישנה אבטחה מקסימאלית בשיטת SSL, סליקת כרטיסי האשראי עומדת בדרישות האבטחה המחמירות של חברות כרטיסי האשראי ועומדת בתקנים בין-לאומיים לרבות תקן PCI DSS.
ז.        האתר עשוי מפעם לפעם לאסוף נתונים בכלים אוטומטיים או סטטיסטים על מנת לזהות דפוסי רכישה, חיפוש, העדפות גלישה וכיוצא בזה, במטרה לאפשר לנו לנו למקסם את חווית הגלישה והרכישה באתר ולשפר את היכולת להציע עסקאות ומוצרים מתאימים לגולשים.
גלישה ו/או שימוש באתר זה על ידך מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו והסכמתך כי האתר רשאי להשתמש במידע באופן המתואר בתקנון זה על כל פרקיו.
ח.        גולשים אשר ירשמו לאתר ויאשרו דיוור מאשרים כי ידוע להם כי יתכן והאתר ישתף את פרטי הלקוח עם צדדים שלישיים כגון חברות דיוור, גוגל אדוורדס וכדו' לצורך מתן השירותים. הגולשים יוכלו להסיר את עצמם מתפוצת הדיוור בכל עת בקישור שיצורף לדיוור - להסרה מרשימת התפוצה

9.      קניין רוחני

 
א.      השם optistore.net וכן שם המתחם (Domain Name) של האתר, סימן המסחר optistore.net כפי שמופיע באתר (בין אם נרשם ובין אם לאו), הם כולם רכושו של האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת רשותו המפורשת של האתר מראש ובכתב.
ב.      כל מידע, ו/או תצוגה ו/או תוכן המופיעים באתר ,לרבות מאמרים, גרפיקה,עיצוב,הצגה מילולית,סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ"י החוק.
ג.       כל זכויות הקניין הרוחני שייכות לאתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, עיצובו הגרפי של האתר, הנתונים בו (לרבות מאמרים, רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
ד.      אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר בלא קבלת רשותו המפורשת של האתר מראש ובכתב. 
ה.      נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מכל סוג וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
ו.        אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעוצבו לו, אלא בכפוף לקבלת רשותו המפורשת של האתר מראש ובכתב. 
ז.       ככל שיש באתר סימני מסחר ומידע (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני מסחר ומידע זה הינם רכושם של אותן חברות ואין להשתמש בהם בלא הסכמתן.
 

10.  אחריות

 
א.      האחריות על המוצרים תחול על היצרנים של המוצרים וע"פ תעודת אחריות ו/או התנאים המסופקים על ידם, ותקפה בצירוף חשבונית מקור בלבד. האחריות אינה כוללת שברים, שריטות, קרע בעדשת מגע, פגיעה וחבלה בשוגג או במזיד ושימוש שלא לפי ההוראות.
ב.      כל המוצרים המופיעים באתר מקוריים, חדשים, ומסופקים באריזתם המקורית ,אלא אם כן צויין אחרת.
 

11.  תנאים נוספים, דין ושיפוט

 
א.      הספקים שמוצריהם מופיעים ונמכרים באתר אינם מועסקים ע"י האתר ואינם מופעלים על ידיו. הספקים יהיו אחראים כלפי הקונה באחריות מלאה ומוחלטת בגין כל תאונה, חבלה, או נזק איזשהו, בלי יוצא מן הכלל שיגרמו לקונה באתר ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף ו/או לרכוש בשל מעשה או מחדל של הספק ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי שבא מטעמו, בקשר ובכל הנובע מייצור, אספקה, התקנה והרכבה של המוצר ו/או ממעשה או מחדל של הספק או מי מטעמו כאמור לעיל. אלא אם כן נכתב אחרת, כל מידע המוצג באתר לגבי הספקים והמוצרים, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים, ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.
ב.      האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
ג.       רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
ד.      אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י האתר.
ה.      כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הוא מודע לתקנון ומסכים לתנאיו, וכי לא תהא לו ו\או למי מטעמו כל טענה ו\או תביעה, במישרין ו\או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו\או מפעיליו ו\או מי מטעמם.
ו.        השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים שלעיל, ועצם הרכישה מהווה אישור והסכמה מלאה לתקנון האתר.
ז.       פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.
 

 

כניסות: 20,373
דירוג:
(9)
סניפים
מרכז הזמנות, משלוחים וייעוץ מקצועי
דיזנגוף 281, תל-אביב
חניה צמודה חינם
משקפיים
תוך שעה
דיזנגוף 281, תל אביב
חניה צמודה חינם
לקביעת תור לבדיקת ראיה בסניף זה
משקפיים
תוך שעה
קניון הזהב, קומת קרקע, שער פריז
דוד סחרוב 21, ראשון לציון
חניה צמודה חינם
לקביעת תור לבדיקת ראיה בסניף זה
משקפיים
תוך שעה
קניון לב המפרץ, קומה 1
ההסתדרות 55, חיפה
חניה צמודה חינם
לקביעת תור לבדיקת ראיה בסניף זה
משקפיים
תוך שעה
קניון מלחה, קומה עליונה
אגודת ספורט בית"ר 1, ירושלים
חניה צמודה חינם
לקביעת תור לבדיקת ראיה בסניף זה
משקפיים
תוך שעה
קניון סימול, קומה עליונה ליד מקדונלד'ס
הגדוד העברי 6, אשדוד
חניה צמודה חינם
לקביעת תור לבדיקת ראיה בסניף זה
משקפיים
תוך שעה
קניון שער הצפון (איקאה), קומת כניסה
דרך חיפה 30, קרית אתא
חניה צמודה חינם
לקביעת תור לבדיקת ראיה בסניף זה
משקפיים
תוך שעה
מרכז הטיילת (מתחת ללאונרדו פלאזה)
דרך פעמי השלום 13, אילת
לקביעת תור לבדיקת ראיה בסניף זה
משקפיים
תוך שעה
הורידו קוד קופון מתנה
(למימוש ברכישה בסניפים)
הקופון ישלח בהודעת SMS
שליחה

נשלחה הודעה.
אנחנו מחכים לך בסניף!
נזיפון
נזיפון
קרה משהו שעיצבן אתכם?
זה קשור אלינו?

לא נעים, אבל נרצה לשמוע...
שתפו אותנו
סניפים